الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Thursday, May 26, 2011

Akauntabiliti

Audit Pengurusan kewangan berdasarkan indek akauntabiliti
Kawalan Pengurusan
a. Struktur organisasi
b. 1. Carta organisasi keseluruhan/kementerian
c. 2.carta organisasi bahagian/ unit kewangan
d. 3.waran perjawatan
e. 4. Surat /fail penurunan kuasa
f. 5 manual procedure kerja
g. 6 fail meja mofficer
h. 7 daftar pemeriksaan mengejut
i.
j. B jawatankuasa dan UAD
k. 1. Fail minit mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun JPKA
l. 2. Laporan suku tahun JKPA yang dikemukakan kepada kementerian
m. 3.fail minit mesyuarat jawatankuasa keutuhan tadbir urus JKTU
n. 4Jawatankuasa audit
o. 5Fail pertanyaan audit

C,Gunatenaga

1Fail minit mesyuarat jawatankuasa perjawatan
1. 2. Fail kedudukan perjawatan
2. 3. Senarai kedudukan perjawatan keseluruhan (lulus/isi/kosong
3. 4.senarai kedudukan perjawatan yang terlibat dengan pengurusan kewangan (lulus/isi/kosong
4. 5. Surat permohonan perjawatan dan kertas kerja justification
5. 6.fail/waran perjawatan
6. 7.fail latihan kakitangan
7. 8.fail minit mesyuarat jawatankuasa panel pembangunan manusia
8. 9. Fail minit mesyuarat jawatankuiasa pengurusan tatatertib
………………………………..

2. Kawalan Bajet

A kawalan bajet

1Perjanjian program
1. 2.buku bajet
2. 3.fail permohonan peruntukan
3. 4. Fail waran am
4. 5.waran am
5. 6.fail sub-waran
6. 7.sub waran
7. 8. Fail waran pindah [eruntukan
8. 9.waran pindah peruntukan
9. 10.laporan pengecualian
10. 11. Laporan perbelanjaan mangurus dan pembangunan bulanan
11. 12.laporan perbelanjaan sukubtahun\
12. 13. Senarai pusat tanggungjawab
13. 14.retan perbelanjaan bulanan\
14. 15.penyataan penyesuaian bulanan
1616.laporan kelewatan bayaran bil
17Laporan perbelanjaan melebihi peruntukan
15. 18. Laporan perbelanjaan di bawah A.P 59
16. 19. Flimsy perbelanjaan jabatan akauntan Negara
17. 20. Fail cadangan belanjawan
18. 21.fail kemajuan projek
19. 22.laporan impak aktiviti tahunan
20. 23. Laporan aliran wang tunai
B. Pengurusan Projek Pembangunan
1. minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan
2. senarai induk projek pembangunan
3. senarai projek RMK10
4.laporan kemajuan projek RM10


KAWALAN TERIMAAN
BPengurusan Pungutan


A. 1.daftar kaunterfoil KEW 67
B. 2. Daftar boring hasil yang dikawal KEW68
C. 3. Surat / fail penurunan Kuasa
D. 4. Buku Resit/ Lesen/Permit
E. 5. Penyata Pemungut
F. 6.Resit Perbendaharaan
G. 7.Flimsi Hasil Jabatan Akauntan Negara
H. 8.Daftar Mei
I. 9 Buku Tunai
J. 10 penyata penyesuaian hasil
K. 11 fail/ surat penghantaran akaun tunai
L. 12.penyata akaun belum terima/tunggakan hasil
M. 13.daftar cek tak laku
N. 14. Senarai kadar kutipan hasilKAWALAN PERBELANJAAN
A. KAWALAN PEROLEHAN
1. FAIL MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
2. FAIL JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER
3.fail sebut harga
4. fail minit mesyuarat jawatankuiasa tender
5. daftar tender
6.daftar kontrak
7.fail kontrak pusat
B kawalan pembayaran
1 buku vot
2 fail pesanan kerajaan
3.baicar bayaran
4.penyata perbelanjaan bulanan
5. penyata penyesuaian perbelanjaan
6. laporan terperinci perbelanjaan
7 laporan suku tahun perbelanjaan pembelian harta modal OS35000
8 daftar pembayaran
9 daftar Bil
10.laporan BP10-sistem bayaran pukal baucar jurnal
11 laporan BP11-sistem bayaran pukal baucar bayaran
12 laporan BP20-sistem bayaran pukal senarai akaun bil yang memasuki system pukal
13 laporan BP21-sistem bayaran pukal laporan terperinci pembayaran bil
14 bil bil bayaran pukal


c. PANJAR WANG RUNCIT
1. buku panjar wang runcit
2. fail panjanr wang runcit
3. sijil perakuan panjar

PENGURSAN KUMPULAN WANG AMANAH/ AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
A. Pengurusan kumpulan wang amanah/akaun amanah
B. 1 fail akaun amanah
C. 2 senarai kumpulan wang/akaun amanah
D. 3 buku akaun amanah
E. 4. Fail minit mesyuarat jawatankuasa akauin amanah
F. 5 sijil ketua audit Negara
G. 6.fail penyesuaian akaun amanah
B. Pengurusan Pinjaman dan Pendahuluan diri
1 daftar pinjaman kenderaan
2. fail pinjaman kenderaan
3. fail tunggakan pinjaman kenderaan
4 daftar pnjaman computer
5.fail pinjaman computer
6fail tunggakan pinjaman computer
7 laporan pinjaman berbaki kredit
8 daftar pendahuluan diri/pelbagai
9 fail pendahuluan diri/pelbagai
10 fail tunggakan pendahuluan diri/pelbagai
11laporan pendahuluan diri/pelbagai berbaki kredit

C.Pengurusan deposit
1 daftar pengurusan deposit
2. senarai akuan deposit
3.senarai akaun deposit yang mempunyai rekod subsidiary
4 fail pengurusan akaun deposit
5 penyata penyesuaian akaun deposit
6.fail deposit yang tidak dituntut melebihi 12 bulan
7.flimsi jabatan akauntan negara

PENGURUSAN ASET INVENTORI DAN STOR
A. Unit Pengurusan asset
B. 1 fail minit mesyuarat jawatankuasa pengurusan asset
C. 2. Fail minit mesyuarat jawatankuasa pengurusan asset alih kerajaan
D. 3. Laporan harta modal & inventori
E. 4. Laporan pemeriksaan harta modal dan inventori
F. 5 surat lantikan pegawai asset
G. 6 senarai tugas pegawai asset
B Penerimaan
1 surat lantikan pegawai penerima asset
2 senarai tugas pegawai penerima asset
3.fail boring terima barang4 fail kad kawalan stok KEW 300-J3
5 fail kad petak KEW 300-J4
6 fail borang laporan penerimaan asset alih kerajaan KEW PA-1

C.Kawalan Pendaftaran
1 daftar harta modal KEW PA-2
2 daftar inventori KEW PA3
3. buku daftar pergerakan harta modal/inventori KEW PA 6
4 senarai daftar harta modal KEW PA4
5.senarai daftar inventori KEW PA 5
6.senarai asset di location KEW PA7
D. Kawalan Pemeriksaan
1 surat perlantikan pegawai pemeriksa/lembaga verification stok
2.laporan pemeriksaan harta modal KEW PA10
3.laporan pemeriksaan inventori KEW PA11
4.laporan verification stok
5. sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan inventori KEW PA 12


E.Kawalan penggunaan kenderaan
1 surat perlantikan pegawai pengangkutan
2. buku Log
3.cerakinan bulanan penggunaan bahan api
4 buku rekod pergerakan kad inden
5 kad inden minyak
6 fail resit resit pembelian minyak
7 laporan analisis kenderaan
8 daftar kad touch N Go
9 daftar penggunaan kad Touch N Go

F Kawalan Penyelenggaraan Aset
1 senarai asset yang memerlukan penyelenggaraan KEW PA13
2 fail program penyyelenggaraan
3 daftar penyelenggaraan harta modal KEW PA 15
4 surat perlantikan lembaga pemeriksaan
6 laporan lembaga pemeriksa KEW PA17

G.Kawalan Pelupusan
1 fail pelupusan Aset
2.Perakuan pelupusan KEW PA 16
3 fail minit mesyuarat jawatankuasa pelupusan asset
4 sijil penyaksian pemusnahan asset alih kerajaan KEW PA 18
5. sijil pelupusan asset KEW PA 28


H.Kawalan Hapuskira
1fail laporan kehilangan harta modal
2.laporan awal KEW PA 28
3. fail pengurusan hapus kira
4. fail minit mesyuarat jawatankuasa penyiasat
5 surat lantikan jawatankuasa penyiasat KEW PA29
6Laporan Akhir hapus kira Kew PA 30
7 sijil hapus kira Kew PA 31

No comments:

Post a Comment