الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Monday, April 20, 2009

Aqidah AhlusSunnah walJamaah

Aqidah Imam Abul Hassan as-Sya'ari Ikuti sejarah beliau, bagaimana beliau terpengaruh dengan fahaman Muktazilah dan akhirnya bagaimana beliau bertaubat masuk ke dalam Aqidah ahlusSunnah wal Jamaah. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala' oleh al-Imam Adz-Dzahabi 15/85-90, dan Tarjemah Abul Hasan al-Asy'ari oleh Syaikh Hammad bin Muhammad al-An¬shari cetakan ketiga 1390 H: Beliau adalah al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisyr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais bin Hadhar salah seorang sahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang masyhur. Dilahirkan pada tahun 260 H di Basrah, Irak. Beliau mengambil ilmu kalam dari ayah tirinya, Abu Ali al-Jubai, seorang imam kelompok Mu'tazilah. Ketika beliau keluar dari pemikiran Mu'tazilah, beliau memasuki kota Baghdad dan mengambil hadis dari muhaddis Baghdad Zakariya bin Yahya as-Saji. Demikian juga, beliau belajar kepada Abul Khalifah al-Jumahi, Sahl bin Nuh, Muhammad bin Ya'qub al-Muqri, Abdurrahman bin Khalaf al-Bashri, dan para ula¬ma thabaqah mereka. Al-Hafizh Ibnu Asakir berkata di dalam kitabnya Tabyin Kadzibil Muftari fima Nusiba ila Abil Hasan al-Asy'ari, ''Abu Bakr Ismail bin Abu Muhammad al-Qairawani berkata, 'Sesungguhnya Abul Hasan al-Asy'ari awalnya mengikuti pemikiran Mu'taziIah selama 40 tahun dan jadilah beliau seorang imam mereka. Suatu saat beliau menyepi dari manusia selama 15 hari, sesudah itu beliau kembali ke Bashrah dan solat di masjid Jami' Bashrah. Selesai solat Jum'at beliau naik ke mimbar seraya mengatakan: Wahai manusia, sesungguhnya aku menghilang dari kalian pada hari-hari yang lalu kerana aku melihat suatu permasalahan yang dalil-dalilnya sama-sama kuat sehingga tidak mampu aku tentukan mana yang haq dan mana yang batil, maka aku memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah memberikan petunjuk kepadaku yang aku tuliskan dalam kitab- kitabku ini, aku telah melepaskan diriku dari semua yang sebelum¬nya aku yakini, sebagaimana aku lepaskan bajuku ini. Maka beliau melepas baju beliau dan beliau serahkan kitab-kitab tersebut kepada manusia. Ketika ahlul hadis dan fiqh membaca kitab-kitab tersebut mereka mengambil apa yang ada di dalamnya dan mereka mengakui kedudukan yang agung dari Abul Hasan al-Asy'ari dan menjadikannya sebagai imam.'" Para pakar hadis (Ashhabul hadis) sepakat bahwa Abul Hasan al-Asy'ari adalah salah seorang imam dari ashhabul hadis. Beliau berbicara pada pokok-pokok agama dan membantah orang-orang menyeleweng dari ahli bid'ah dan ahwa' dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis dengan pemahaman para sahabat. Beliau adalah pedang yang terhunus atas Mu'taziah, Rafidhah, dan para ahli bid'ah. Abu Bakr bin Faurak berkata, ''Abul Hasan al-Asy'ari keluar dari pemikiran Mu'tazilah dan mengikuti madzhab yang sesuai dengan para sahabat pada tahun 300 H." Abul Abbas Ahmad bin Mu¬hammad bin Khalikan berkata dalam kitabnya, Wafayatul A'yan (2/446), ''Abul Hasan al-Asy'ari awalnya mengikuti pemikiran Mu'tazilah kemudian bertaubat." Al-Hafizh Ibnu Katsir berka¬ta dalam kitabnya, al-Bidayah wan Nihayah (11/187), "Sesungguhnya Abul Hasan al-Asy'ari awalnya adalah seorang Mu'tazilah kemu¬dian bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah di Bashrah di atas mimbar, kemudian beliau tampakkan aib-aib dan kelemahan pemikiran Mu'tazilah." Tajuddin as-Subki berkata dalam kitabnya, Thabaqah Syafi'iyyah al-Kubra (2/246), ''Abul Hasan al-Asy'ari mengikuti pemikiran Mu'tazilah selama 40 tahun hingga menjadi imam kelompok Mu'tazilah. Ketika Allah menghendaki membela agamaNya dan melapangkan dada beliau untuk ittiba' kepada al-Haq maka beliau menghilang dari manusia di rumahnya." (Kemudian Tajuddin as-Subki menyebutkan apa yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Asakir di atas). Ibnu Farhun al-Maliki berkata dalam kitabnya Dibajul Madz¬hab fi Ma'rifati A'yani Ulama'il Madzhab (hal. 193), ''Abul Hasan al-Asy'ari awalnya adalah seorang Mu'tazilah, kemudian keluar dari pemikiran Mu'tazilah kepada mazhab yang haq madzhabnya para sahabat. Banyak yang hairan dengan hal itu dan bertanya se¬babnya kepada beliau, Maka beliau menjawab bahwa beliau pada bulan Ramadhan bermimpi bertemu Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam yang memerintahkan kepada beliau agar kembali kepada kebenaran dan membelanya, dan demikianlah kenyataannya -walhamdulillahi Taala-." Murtadha az-Zabidi berkata dalam kitabnya Ittihafu Sadatil Muttaqin bi Syarhi Asrari lhya' Ulumiddin (2/3), ''Abul Hasan al-Asy'ari mengambil ilmu kalam dari Abu Ali al-Jubba'i (tokoh Mu'tazilah), kemudian beliau tinggalkan pemikiran Mu'tazilah dengan sebab mimpi yang beliau lihat, beliau keluar dari Mu'tazilah secara terang-terangan, beliau naik mimbar Bashrah pada hari Jum'at dan menyeru dengan lantang, 'Barangsiapa yang telah mengenaliku maka sungguh telah tahu siapa diriku dan barangsiapa yang belum kenal aku maka aku adalah Ali bin Ismail yang dulu aku mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, bahwasanya Allah tidak boleh dilihat di akhirat dengan mata, dan bahwasanya para hamba menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan sekarang lihatlah aku telah bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah dan meyakini bantahan atas mereka,' kemudian mulailah beliau membantah mereka dan menulis yang menyelisih pemikiran mereka." Kemudian az-Zabidi berkata, "Ibnu Katsir berkata, 'Para ulama menyebutkan bahwa Syaikh Abul Hasan al-Asy'ari memiliki tiga fasa pemikiran: Pertama mengikuti pemikiran Mu'tazilah yang kemu¬dian beliau keluar darinya, Kedua menetapkan tujuh sifat aqliyyah, yaitu; Hayat, Ilmu, Qudrah, Iradah, Sama', Bashar, dan Kalam, dan beliau menakwil sifat-sifat khabariyyah seperti wajah, dua tangan, telapak kaki, betis, dan yang semisalnya. Ketiga adalah menetapkan semua sifat Allah tanpa takyif dan tasybih sesuai manhaj para sahabat yang merupakan metode beliau dalam kitabnya al-Ibanah yang beliau tulis belakangan.'" Di antara tulisan-tulisan beliau adalah; al-Ibanah an Ushuli Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Risalah Ila Ahli Tsaghr, al-Luma' fi Raddi ala Ahlil Bida', al-Mujaz, al-Umad fi Ru'yah, Fushul fi Raddi alal Mulhidin, Khalqul A'mal, Kitabush Shifat, Kitabur Ruyah bil Ab¬shar, al-Khash wal 'Am, Raddu Alal Mujassimah, Idhahul Burhan, asy-Syarh wa Tafshil, an-Naqdhu alal Jubai, an-naqdhu alal Balkhi, Jumlatu Maqalatil Mulhidin, Raddu ala lbni Ruwandi, al-Qami' fi Raddi alal Khalidi, Adabul Jadal, Jawabul Khurasaniyyah, Jawabus Sirafiyyin, Jawabul Jurjaniyyin, Masail Mantsurah Baghdadiyyah, al- Funun fi Raddi alal Mulhidin, Nawadir fi Daqaiqil Kalam, Kasyful Asrar wa Hatkul Atsar, Tafsirul Qur'an al-Mukhtazin, dan yang lainnya. al-Imam Ibnu Hazm Rohimahullah berkata, "al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari memiliki 55 tulisan. al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari Rohimahullah berkata dalam kitabnya al-Ibanah an Ushuli Diyanah hal. 17: Apabila seseorang bertanya, "Kamu mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyyah, Jahmiyyah, Haruriyyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Maka terangkan kepada kami pendapatmu dan keyakinanmu yang engkau beribadah kepada Allah dengannya!" Jawablah, "Pendapat dan keyakinan yang kami pegangi adalah berpegang teguh dengan kitab Rabb kita, sunnah Nabi kita Shalallahu 'alaihi wasallam dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para ahli hadits. Kami berpegang teguh dengannya. Dan berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal." Ringkas perkataan kami bahwasanya kami beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, dan apa yang dibawa oleh mereka dari sisi Allah dan apa yang diriwayatkan oleh para ulama yang terpercaya dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, kami tidak akan menolak sedikitpun. Sesungguhnya Allah adalah Ilah yang Esa, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Dia Esa dan tempat bergantung seluruh makhluk, tidak membutuhkan anak dan isteri. Dan bahwasanya Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam adalah hamba dan urusanNya. Allah mengurusnya dengan membawa petunjuk dan dien yang benar. Surga dan neraka benar adanya. Hari kiamat pasti datang, tidak ada kesamaran sedikitpun. Dan Allah akan membangkitkan yang ada di kubur. Allah bersemayam di atas Arsy seperti dalam firmanNya: "Allah bersemayam di atas 'Arsy". (QS. Thaha: 5) Allah. memiliki dua tangan, tapi tidak boleh ditakyif, seperti dalam firmanNya: "Telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku". (QS. Shad: 75) dan firmanNya "Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka." (QS. al-Maidah: 64) Allah memiliki dua mata tanpa ditakyif, seperti dalam firmanNya: "Yang berlayar dengan pengawasan mata Kami." (QS. al-Qamar: 14) Siapa yang menyangka bahwa nama-nama Allah bukanlah Al¬lah maka sungguh dia sesat, Allah berilmu seperti dalam firmanNya "Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan ilmu-Nya." (QS. Fathir: 11) Kita menetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat, kita tidak menafikannya seperti dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyyah, dan Khawarij." Beliau berkata dalam kitabnya Maqalatul lslamiyyin wa lkhtilafil Mushallin hal. 290: Kesimpulan apa yang diyakini oleh ahli hadis dan Sunnah bahwasanya mereka mengakui keimanan kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, dan apa yang dibawa oleh mereka dari sisi Allah dan apa yang diriwayatkan oleh para ulama yang terpercaya dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, mereka tidak akan menolak sedikitpun. Dan bahwasanya Allah adalah Ilah yang Esa, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Dia Esa dan tempat bergantung seluruh makhluk, tidak memerlukan anak dan isteri. Dan bahawasanya Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam adalah hamba dan utusanNya. Mereka memandang wajibnya menjauhi setiap penyeru kepada kebid'ahan dan hendaknya menyibukkan diri dengan membaca al-Qur'an, menulis atsar-atsar, dan menelaah fiqih, dengan selalu tawadhu', tenang, berakhlak yang baik, menebar kebaikan, menahan diri dari mengganggu orang lain, meninggalkan ghibah dan namimah, dan berusaha memperhatikan keadaan orang yang kekurangan. Inilah kesimpulan dari apa, yang mereka perintahkan, amalkan, dan mereka pandang, dan kami mengatakan sebagaimana yang kami sebutkan dari mereka dan kepada ini semua kami bermazhab, dan tidaklah kami mendapatkan taufiq kecuali dari Allah."


ada sebilangan mendakwa, kitab al=ibanah adalah bukti taubat abu hasan dari ulasan beliau tentang tauhid sifat dua puloh.... hakikatnya, kitab al-ibanah adalah petanda taubat beliau dari aqidah mu'tazilah, bukan aqidah sifat dua puloh... tidak ada fakta yang menyatakan abu hasaan al-asyari menafikan aqidah sifat dua puloh beliau itu, ini adalah kerana, kandungan sifat dua puloh itu terkandung dalam kitab luma' fi raddi 'ala ahl bidaah, karangan beliau. kitab tersebut dikarang selepas dari beliau menulis kitab al-ibanah.... sekian

No comments:

Post a Comment