الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Tuesday, April 21, 2009

Al Ghabu...sebut Al Robu


Timber land ...Forest selaku kawasan tadahan air yang turun menerusi awan...

No comments:

Post a Comment